Polityka prywatności

Co to jest RODO?

Jest to powszechnie używany skrót odnoszący się do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / RODO).
Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Państwa identyfikować, na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej czy adres do doręczenia zakupów dokonanych w naszym sklepie. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Państwa danych osobowych np. ich przechowywanie czy wykorzystywanie w celach, do których zostały zebrane.

Poniższa klauzula informacyjna ma zastosowanie do prowadzonej przez Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” (dalej „UCK”) działalności statutowej do realizacji której UCK zostało powołane.
Szczegółowe klauzule informacyjne, udostępniane są osobom, których dane osobowe UCK przetwarza w poszczególnych procesach przetwarzania danych.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem jest Ursynowskie Centrum Kultury “Alternatywy” z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Indiry Gandhi 9, tel.: 22 276 20 60, email: biuro@alternatywy.art, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem RIK3, reprezentowane przez Dyrektora, zwane dalej także „UCK”.

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
Można napisać do wyznaczonego przez Administratora danych Inspektora ochrony danych: adres e-mail: iod@alternatyty.art, adres pocztowy: Inspektor ochrony danych, UCK „Alternatywy” ul. Indiry Gandhi 9, 02-776 Warszawa.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora?
Cel: Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności statutowej. Statut dostępny jest na https://uck-alternatywy.bip.gov.pl/statusprawny/statut.html
Do przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie prowadzenia przez UCK działalności statutowej dochodzi w szczególności w związku z:
1) organizowaniem różnorodnych prezentacji scenicznych, występów estradowych, koncertów muzycznych, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, ekspozycji, wystaw, pokazów, spotkań autorskich, działań literackich, dyskusji, wykładów, prelekcji, zajęć, warsztatów, szkoleń, seminariów, debat tematycznych, konkursów i aukcji;
2) działalnością wydawniczą, fonograficzną, impresaryjną i promocyjną;
3) prowadzeniem działalności w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej;

W związku z prowadzoną działalnością statutową, w zależności od jej charakteru, UCK przetwarza następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe – w tym adres korespondencyjny, informacje o posiadanym tytule lub stopniu naukowym, dane jednostki/instytucji/firmy, z którą związana jest określona osoba – jeśli dotyczy, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące specjalności danej osoby w zakresie związanym z merytorycznym aspektem funkcjonowania jednostki/instytucji/firmy, rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność) – dostęp do innych danych na dokumencie tożsamości w celu weryfikacji tożsamości osoby; w przypadku osób zmarłych ich dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są:
a) właściwe przepisy RODO, w szczególności:
➢ art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
➢ art. 6 ust. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
➢ art. 6 ust. 1 lit. e) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
b) właściwe przepisy prawa krajowego, w szczególności:
➢ ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
➢ przepisy wykonawcze wydane na podstawie powyższej.

Państwa dane osobowe możemy przetwarzać również na podstawie wyrażonej wcześniej zgody np.: w celu korzystania z oferowanych przez nas usług bądź otrzymania zaproszenia na organizowane przez nas wydarzenia.
Dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki ją Państwo wyrazili. Oświadczenie o wycofaniu zgodny można przesłać na adres korespondencyjny Administratora bądź mailowy podany powyżej.

4. Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Państwa dane osobowe?
a) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa.
b) W razie zajścia takiej konieczności w sposób i w formie określonej przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego Państwa dane udostępnimy:
➢ osobom upoważnionym przez UCK do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich
obowiązków służbowych,
➢ podmiotom, którym UCK zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
➢ podmiotom prowadzącym działalność bankową, pocztową i kurierską,
➢ podmiotom świadczącym na rzecz UCK usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i inne podobne usługi.

5. Czy przekazujemy Pani/Pana dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
UCK, co do zasady, nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, aczkolwiek nie jest wykluczone zajście takiej konieczności, zwłaszcza w ramach ewentualnej współpracy międzynarodowej.

6. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, a następnie przekazujemy je do archiwum.

7. Jakie macie Państwo uprawnienia wobec administratora w zakresie przetwarzanych danych?
Posiadają Państwo prawo:
a) dostępu do treści swoich danych, na zasadach określonych w art. 15 rozporządzenia,
b) do ich sprostowania, na zasadach określonych w art. 16 rozporządzenia,
c) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 rozporządzenia,
d) wniesienia sprzeciwu, na zasadach określonych w art.21 rozporządzenia.
Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.

8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
telefon: 22 860 70 86.

9. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych (dotyczy sytuacji, gdy UCK uzyskuje te dane bezpośrednio od Państwa) jest co do zasady dobrowolne, a zarazem konieczne do korzystania z usług działalności statutowej UCK. Odmowa podania danych będzie skutkowała niemożnością korzystania z usług działalności statutowej UCK.

10. Skąd mamy Państwa dane?
Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z prowadzoną przez nas działalnością statutową, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za Państwa zgodą.

11. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowane, przetwarzane w innym celu niż te, o których mowa w punktach powyższych.

12. Czy UCK stosuje monitoring wizyjny?
Obszar UCK jest monitorowany. Celem jest zapewnienie ochrony mienia i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie UCK. Przebywając na obszarze UCK przyjmują Państwo świadomość realizacji wymogów prawnych przez UCK w tym zakresie. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.

Scroll to Top
Skip to content